ALGEMENE VOORWAARDEN Wennekes Facilitair B.V.   

Artikel 1. Algemeen
1.1    Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Wennekes Facilitair B.V., tevens handelend onder de naam Everts en Weijman Groenvoorzieningen hierna te noemen: “Wennekes Facilitair”, en de Opdrachtgever waarop Wennekes Facilitair deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2. Definities
2.1     Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, geldend voor de rechtsbetrekking tussen Opdrachtgever en Wennekes Facilitair. Gebruikmaking van de diensten en/of producten van Wennekes Facilitair veronderstelt bekendheid met deze algemene voorwaarden, en ook de acceptatie hiervan;
2.2    Overeenkomst: iedere overeenkomst van opdracht of andersoortige overeenkomst die Wennekes Facilitair met Opdrachtgever aangaat en alle daaruit voortvloeiende en/of mee samenhangende overeenkomsten en/of verbintenissen;
2.3    Werknemer: een natuurlijke persoon die werkzaam is bij of verbonden is aan Wennekes Facilitair al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;
2.4    Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomt sluit met Wennekes Facilitair;
2.5    Website: www.wennekes-dienstverlening.nl en www.everts-weijman.nl en alle daarbij behorende webpagina’s;
2.6    Werkzaamheden: alle door Wennekes Facilitair ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en die door Wennekes Facilitair zijn aanvaard en ook de werkzaamheden overeengekomen in de overeenkomst tussen Wennekes Facilitair en Opdrachtgever en ook alle daaruit voor Wennekes Facilitair voortvloeiende (meer-)werkzaamheden;
2.7    Diensten: Alle aan Opdrachtgever te leveren of geleverde producten en diensten van Wennekes Facilitair, onder andere maar niet alleen bestaande uit het aanleggen en onderhouden van tuinen, renovaties en verbouwing, het totaalonderhoud van vakantieparken en hotels, inclusief het technisch onderhoud en het renoveren en verbouwen hiervan;
2.8    Offerte: het vrijblijvende aanbod, gedaan door Wennekes Facilitair aan Opdrachtgever;
2.9    Opdracht: de overeenkomst (van opdracht) waarbij Wennekes Facilitair zich tegenover een opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten;
2.10  De overeenkomst: de overeenkomst tussen Wennekes Facilitair en Opdrachtgever tot dienstverlening c.q. het gebruik van de diensten van Wennekes Facilitair;
2.11  Partijen: Wennekes Facilitair en Opdrachtgever tezamen;
2.12  Persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
2.13  Intellectueel eigendom: alle intellectuele eigendomsrechten van Wennekes Facilitair;
2.14  Overmacht: elke van de wil van Wennekes Facilitair onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst te voorzien – daaronder begrepen brand en andere storingen in het bedrijf van Wennekes Facilitair of haar toeleveranciers en voorts alle omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van Wennekes Facilitair niet kan worden gevraagd;
2.15  Niet toe te rekenen tekortkoming: onder andere oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, fabrieksstoornis, staking, storing van systemen, blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door derde(n);
2.16  Wennekes Facilitair: de besloten vennootschap handelend onder de naam “Wennekes Facilitair”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63327554 tevens handelend onder de naam Everts en Weijman Groenvoorzieningen.

Artikel 3. Toepasselijkheid
3.1    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Wennekes Facilitair ter zake van het gebruik van haar diensten, en ook op alle offertes, opdrachten, rechtsbetrekking en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Wennekes Facilitair zich verbindt of zal verbinden om werkzaamheden te verrichten ten behoeve van Opdrachtgever, en ook op alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Wennekes Facilitair derden inschakelt. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige overeenkomsten tussen Partijen.
3.2    Deze Algemene Voorwaarden zijn in ieder geval van toepassing op overeenkomsten met betrekking tot het geven van adviezen, het maken van ontwerpen en/of het opstellen van begrotingen ten behoeve van werkzaamheden in (buiten-)tuinen, onderhoud, reiniging, renovaties en verbouwingen, en ook op werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van (buiten-)tuinen, onderhoud, reiniging, renovaties en verbouwingen. Alle in samenhang met genoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.
3.3    Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen. Deze instemming brengt nooit met zich mee dat de afwijkende voorwaarden voor Opdrachtgever ook op andere overeenkomsten tussen Wennekes Facilitair en Opdrachtgever van toepassing zijn.
3.4    Als enige voorwaarde in deze Algemene Voorwaarden en in de overeenkomst/offerte opgenomen voorwaarden onderling tegenstrijdig zijn, geldt de in de overeenkomst/offerte opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.
3.5    Als enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig is, blijven de overige bedingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht. De betreffende niet-geldige bepaling(en) zal/zullen worden vervangen door een andere, wel geldige bepaling, die de door de niet geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk zal benaderen.
3.6    De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Wennekes Facilitair uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.7    Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
3.8    Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4. Offerte en totstandkoming van de overeenkomst
4.1    Een overeenkomst tussen Wennekes Facilitair en Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever akkoord geeft op een offerte van Wennekes Facilitair, tenzij anders overeengekomen, bijvoorbeeld indien er gewerkt wordt op regiebasis of op basis van nacalculatie.
4.2    Alle offertes van Wennekes Facilitair hebben, tenzij anders is vastgelegd in de offerte, een geldigheidstermijn van 30 dagen. Als de offerte binnen die termijn niet is aanvaard, vervalt deze van rechtswege.
4.3    Als het aanbod is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie mag Wennekes Facilitair vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan. Als deze informatie achteraf gezien onjuist blijkt te zijn is Wennekes Facilitair gerechtigd alle hieruit voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4    Het is Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wennekes Facilitair niet toegestaan het in de offerte vermelde ontwerp zelf uit te voeren of te doen uitvoeren.    
4.5    Als de opdracht mondeling is verstrekt of de opdrachtbevestiging (nog) niet ondertekend door Wennekes Facilitair retour is ontvangen, dan wordt, indien Wennekes Facilitair toch start met de uitvoering van de opdracht en hierop geen bezwaar ontvangt, de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
4.6    Alle opdrachten en/of overeenkomsten gelden als uitsluitend aan Wennekes Facilitair gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling was dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd. De werking van art. 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van art. 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

Artikel 5. Annulering van de opdracht
5.1    Als Opdrachtgever de opdracht wenst te annuleren, dan dient Opdrachtgever dit uiterlijk een maand voordat de aanvang van de werkzaamheden zou plaatsvinden schriftelijk aan Wennekes Facilitair te melden.
5.2    Als de opdracht wordt geannuleerd of gewijzigd binnen één maand voor aanvang van de werkzaamheden, dan brengt Wennekes Facilitair 30% van de overeengekomen som in rekening. Wordt de opdracht geannuleerd of gewijzigd binnen twee weken voor aanvang van de werkzaamheden dan is dit percentage 30% van de overeengekomen som. Bij een annulering of wijziging binnen 1 week voor aanvang van de werkzaamheden is dit percentage 50% van de overeengekomen som, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
5.3    Bij annulering of wijziging van de opdracht is Opdrachtnemer altijd gerechtigd bij Opdrachtgever in rekening te brengen de prijs van reeds ingekochte materialen.

Artikel 6. Tarieven en betalingsvoorwaarden
6.1    Alle overeengekomen prijzen, genoemd in de offerte en/of overeenkomst, zijn exclusief vervoerskosten, omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
6.2    Als na aanvaarding van de offerte en vóór oplevering van de werkzaamheden de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, transport, lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook wijzigingen ondergaan, heeft Wennekes Facilitair het recht deze wijzigingen aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
6.3    Eenmaal per jaar, in januari, kan Wennekes Facilitair de prijzen indexeren op basis van de CPI, reeks 2015=100, van januari ten opzichte van januari van het voorafgaande jaar.
6.4    Facturen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige korting of verrekening uit welke hoofde dan ook, betaald zijn, tenzij anders overeengekomen in de offerte of overeenkomst.
6.5    In de offerte of overeenkomst wordt vastgelegd welke betalingstermijn van toepassing is.
6.6    Indien Opdrachtgever niet binnen 7 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk bezwaar heeft gemaakt bij Wennekes Facilitair, dan wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de factuur.
6.7    Indien Opdrachtgever niet binnen de in artikel 6.4 genoemde termijn betaalt, is Opdrachtgever door het enkele verloop van die termijn in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.
6.8    In alle gevallen waarin Opdrachtgever tegenover Wennekes Facilitair in verzuim is, is van rechtswege het gevolg:
a. Wennekes Facilitair is gerechtigd de dienstverlening per direct te onderbreken of te beëindigen;
b. Over de hoofdsom dan wel een niet afgelost gedeelte van de hoofdsom is Opdrachtgever vanaf de dag van het verzuim tot de dag der algehele voldoening aan Wennekes Facilitair rente verschuldigd, te berekenen naar een rentevoet van 5% bovenop de wettelijke rente ten dage van het intreden van het verzuim, op jaarbasis, doch per dag opeisbaar;
c. Opdrachtgever is aan Wennekes Facilitair verschuldigd de incassokosten die door de niet of niet-tijdige betaling worden veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke incassokosten zijn door Opdrachtgever verschuldigd zodra Wennekes Facilitair voor het uitstaande bedrag de hulp van een gerechtsdeurwaarder of een jurist/advocaat heeft ingeschakeld. De incassokosten bedragen 15% op de hoofdsom vermeerderd met de rente met een minimum van € 40,- bij consumenten en € 250,- bij bedrijven.

Artikel 7. Meerwerk
7.1    Over het verrichten van meerwerk wordt door Wennekes Facilitair overlegd met Opdrachtgever.   
7.2    Indien Wennekes Facilitair een (mondelinge) opdracht ontvangt van Opdrachtgever aangaande werkzaamheden die niet zijn overeengekomen, en Opdrachtgever heeft na uitvoering van het meerwerk dit werk geaccepteerd, althans heeft niet geprotesteerd tegen het meerwerk, dan mag Wennekes Facilitair ervan uitgaan dat het meerwerk op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever is geschied tegen de door Wennekes Facilitair gehanteerde prijzen en tarieven.


Artikel 8. Overmacht
8.1    Indien Wennekes Facilitair door een haar niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Wennekes Facilitair tot enige schadevergoeding tegenover Opdrachtgever is gehouden.
8.2    Een niet aan Wennekes Facilitair toe te rekenen tekortkoming wordt als blijvend aangemerkt indien de desbetreffende prestatie niet binnen een redelijke termijn na het intreden van de omstandigheden zal kunnen worden verricht. Deze redelijke termijn zal minimaal 30 dagen bedragen.
8.3    Als de prestatie wel binnen een redelijke termijn kan worden verricht is de tekortkoming niet blijvend en kan noch Wennekes Facilitair, noch Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden. Deze redelijke termijn zal minimaal 30 dagen bedragen. De verplichting van Wennekes Facilitair tot prestatie wordt opgeschort zonder dat Wennekes Facilitair jegens Opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden is.

Artikel 9. Uitvoering van de overeenkomst
9.1    Wennekes Facilitair zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
9.2    Wennekes Facilitair heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
9.3    Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen tekortkoming van Wennekes Facilitair op.
9.4    Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Wennekes Facilitair vóór de aanvang van de werkzaamheden kan beschikken over de locatie waar de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden en dat de eventueel benodigde (parkeer-)vergunningen, goedkeuren, ontheffingen in orde zijn.

Artikel 10. Hovenierswerkzaamheden
10.1  Als de tussen partijen overeengekomen werkzaamheden bestaan uit hovenierswerkzaamheden gelden de additionele bepalingen als genoemd in dit artikel.
10.2  Ten aanzien van leveranties van zand, grond, teelaarde en compost geldt dat Wennekes Facilitair niet, respectievelijk niet meer, aansprakelijk gesteld kan worden als in het kader van een normale op-of verwerking met bij Opdrachtgever aanwezige grond vermenging is opgetreden.
10.3  De eventuele aansprakelijkheid van Wennekes Facilitair voor gebreken welke betrekking hebben op de geleverde materialen, is beperkt tot de voor het geleverde overeengekomen prijs. Ten aanzien van geleverde (dode) materialen geldt de aansprakelijkheid van Wennekes Facilitair niet verder dan op basis van de garantiebepalingen van de leverancier mogelijk is.
10.4  Wennekes Facilitair is niet aansprakelijk wanneer Opdrachtgever zich niet houdt aan de verzorgingsinstructies en/of wanneer weersomstandigheden wijzigingen veroorzaken op de geleverde materialen.

Artikel 11. Technisch onderhoud
11.1  Indien de tussen partijen overeengekomen werkzaamheden bestaan uit technisch onderhoud gelden de additionele bepalingen als genoemd in dit artikel.
11.2  Wennekes Facilitair garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten. Desondanks is Wennekes Facilitair nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de fabrikant of leverancier van de geleverde goederen aan Wennekes Facilitair verstrekte garantie.
11.3  Bij reparatie wordt slechts garantie verleend op de vervangen onderdelen, voor zover de fabrikant van de desbetreffende onderdelen hierop garantie verleent.
11.4  en aanzien van de geleverde materialen en grondstoffen is Wennekes Facilitair niet aansprakelijk zodra vermenging heeft plaatsgevonden met andere materialen of grondstoffen.

Artikel 12. Reiniging
12.1  Indien de tussen partijen overeengekomen werkzaamheden bestaan uit reiniging gelden de additionele bepalingen als genoemd in dit artikel.
12.2  Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen. Wennekes Facilitair is vrij in de keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders overeengekomen.
12.3  Wennekes Facilitair is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van de reiniging, tenzij sprake is van een toerekenbare tekortkoming.
12.4  Het resultaat van de reiniging is afhankelijk van diverse omstandigheden en kan per geval verschillen. Wennekes Facilitair garandeert niet een bepaald resultaat.

Artikel 13. Renovaties en verbouwingen
13.1  Indien de tussen partijen overeengekomen werkzaamheden bestaan uit renovaties en verbouwingen gelden de additionele bepalingen als genomen in dit artikel.
13.2  Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
    a. Ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering;
    b. Ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
    c. Ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.
13.3  Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij
    a. het aanschaffen van bouwmaterialen;
    b. het aanschaffen van bouwmaterialen en het verwerken daarvan;
    c. het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door Opdrachtgever nader moeten worden ingevuld.
13.4  Indien Opdrachtgever opdracht geeft tot het uitvoeren van meerwerk, mag Wennekes Facilitair een voorschot van het overeengekomen bedrag in rekening brengen. Het resterende gedeelte zal Wennekes Facilitair eerst kunnen factureren bij afronding van het meerwerk dan wel bij de eerstkomende termijnfactuur daarna. Tenzij anders is overeengekomen zal minder werk door Wennekes Facilitair worden verrekend bij de eindafrekening.  

Artikel 14. Oplevering van het werk
14.1  Na afloop van de uitvoering van de werkzaamheden wordt het werk door Wennekes Facilitair aan Opdrachtgever opgeleverd. Deze oplevering kan plaatsvinden door middel van een gezamenlijke inspectie van het uitgevoerde werk, tijdens welke eventuele klachten en/of tekortkomingen ten aanzien van het werk, voor zover zichtbaar, direct aan Wennekes Facilitair dienen te worden gemeld.
14.2  Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
            a. Opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
            b. Het werk door Opdrachtgever in gebruik is gekomen. Neemt Opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
            c. Wennekes Facilitair schriftelijk aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
           d. Opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of na geleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
14.3  Keurt Opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen binnen 14 dagen na afloop van de uitvoering van de werkzaamheden schriftelijk kenbaar te maken aan Wennekes Facilitair.

Artikel 15. Kwaliteit van de werkzaamheden
15.1  Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever uiterlijk binnen 10 dagen na de datum van oplevering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Wennekes Facilitair. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Wennekes Facilitair in staat is de vermeende gebreken te beoordelen.
15.2  De verplichting tot betaling van de facturen door Opdrachtgever wordt door het indienen van de klacht(en) niet opgeschort.
15.3  Klachten over de uitvoering van het werk of de levering van goederen zijn niet ontvankelijk indien Opdrachtgever niet de normale zorg die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van het werk of levering van de materialen in acht heeft genomen.
15.4  De door Wennekes Facilitair geleverde betontegels en betonstenen kunnen gedurende de tijd verloopt hun kleur verliezen. Dit en het zichtbaar worden van kalk-uitbloei op de betonmaterialen is geen reden tot klacht.

Artikel 16. Geheimhouding
16.1  Partijen garanderen de geheimhouding van alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijze dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, tenzij een wettelijke plicht tot openbaarmaking van die gegevens verplicht.

Artikel 17. Intellectueel eigendom
17.1  Wennekes Facilitair behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op alle in verband met de offerte en/of de overeenkomst aan Opdrachtgever verstrekte documenten, waaronder ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Zij worden door Opdrachtgever op eerste verzoek van Wennekes Facilitair onverwijld teruggegeven.
17.2  Eventuele ontwerpen zullen door Wennekes Facilitair apart aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht als en voor zover het door Wennekes Facilitair ontworpen werk niet door haar wordt uitgevoerd bij Opdrachtgever.
17.3  Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarin intellectuele eigendomsrechten van Wennekes Facilitair zijn vervat – waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen(tuin-) ontwerpen en/of adviezen – te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
17.4  Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het eerste lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wennekes Facilitair aan derden ter hand te stellen.
17.5  Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de ontwerpen van Wennekes Facilitair door te verkopen of op enige andere wijze te verhandelen, te verspreiden, te kopiëren of beschikbaar te stellen anders dan via de overeengekomen dienstverlening via Wennekes Facilitair.

Artikel 18. Aansprakelijkheid en vrijwaringen
18.1    Bij de uitvoering van de werkzaamheden zal Wennekes Facilitair alle redelijkerwijs te verwachten zorg en bekwaamheid aanwenden.
18.2    Wennekes Facilitair is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook doordat zij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Wennekes Facilitair kenbaar behoorde te zijn.
18.3    Wennekes Facilitair enkel aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden directe schade wanneer er sprake is van een toerekenbare tekortkoming, met een maximum van het bedrag dat verzekerd is. Aansprakelijkheid voor gevolgschade en indirecte schade is uitgesloten, tenzij de verzekeraar van Wennekes Facilitair tot vergoeding overgaat. De aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij wordt uitgekeerd.
18.4    Wennekes Facilitair is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het voortijdig in gebruik nemen door Opdrachtgever van de door Wennekes Facilitair uitgevoerde werkzaamheden.
18.5    Wennekes Facilitair is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verzakkingen of trillen.
18.6    Wennekes Facilitair is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het transport en het afleveren van materialen door of namens Wennekes Facilitair, tenzij er sprake is van een toerekenbare tekortkoming. In dat geval geldt artikel 18.3.
18.7    Wennekes Facilitair is niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, tenzij er sprake is van een toerekenbare tekortkoming. In dat geval geldt artikel 18.3.
18.8    Wennekes Facilitair is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit overschrijding van de opgegeven opleveringstermijnen voor het uitvoeren van de werkzaamheden, tenzij er sprake is van een toerekenbare tekortkoming. In dat geval geldt artikel 18.3.
18.9    Indien Wennekes Facilitair, met inachtneming van het voorgaande, aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerde bedrag dat onder de (bedrijfs-)aansprakelijkheidsverzekering van Wennekes Facilitair voor uitkering in aanmerking komt. Als de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal eenmaal het factuurbedrag van de desbetreffende overeenkomst, zulks te allen tijde met een maximum van € 10.000, - exclusief BTW.
18.10  Opdrachtgever vrijwaart Wennekes Facilitair tegen alle aanspraken van derden, waarvoor Wennekes Facilitair op grond van het voorgaande niet aansprakelijk is.
18.11  De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van Wennekes Facilitair berust bij Opdrachtgever. Opdrachtgever aanvaardt deze bewijslast.

Artikel 19. Persoonsgegevens
19.1    (Persoons)gegevens welke door Opdrachtgever aan Wennekes Facilitair worden verstrekt, zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op enige wijze anders is bepaald bij wet of overeenkomst.
19.2    Opdrachtgever beschikt over persoonsgegevens van diverse betrokkenen en is Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
19.3    De Verwerkingsverantwoordelijke bepaalt de vormen van verwerking van deze persoonsgegevens en wil deze laten verrichten door Wennekes Facilitair.

Artikel 20. Wijzigingen
20.1    Wennekes Facilitair is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde bepaling treedt in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum. Op de website van Wennekes Facilitair zal na het moment van wijziging een nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden te lezen en te downloaden zijn.
20.2    De inhoud en werking van de website kan zonder aankondiging door Wennekes Facilitair worden gewijzigd.

Artikel 21. Reparatieclausule nietigheden
21.1    Als enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of uit de onderliggende overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst.
21.2    Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling – vooreerst – automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
21.2    Onverminderd het bepaalde in lid 1 kunnen partijen desgewenst in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

Artikel 22. Toepasselijk recht
22.1    Op alle met Wennekes Facilitair gesloten overeengekomen en/of daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
22.2    Indien zich een geschil voordoet tussen partijen, dan is de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem bevoegd kennis te nemen van dit geschil.

Artikel 23. Inwerkingtreding
23.1    Deze Algemene Voorwaarden worden van kracht met ingang van 01-06-2023.

© Wennekes Facilitair, 2023